Кo smo mi

Kompanija Unitrade export d.o.o. deo je grupe kompanija koje se bave poslovima upravljanja otpadom, od njegovog odvojenog sakupljanja, transporta, predtretmana do konačne reciklaže i ponovne upotrebe otpada.

Unitrade export d.o.o. poseduje dozvole nadležnih organa za zaštitu životne sredine:

  • Integralna dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada broj 19-00-00144/2017-06

  • Dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji u Beogradu

  • Dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji u Pirotu

Prevzemi

Dozvola skladištenje i tretman Trudbenik

Integralna dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada 2017

U cilju zaštite zivotne sredine, uspostavljanja efikasnog sistema upravljanja otpadom i ponovnog iskorišćenja i reciklaže otpada koji nastaje u toku obavljanja delatnosti vaše kompanije Unitrade export je u mogućnosti da vam pruži usluge:

Sakupljanje neopasnog otpada:

Sakupljanje neopasnog otpada:

– definisanje pravilnog načina sortiranja i sakupljanja otpada na lokaciji nastanka
– u zavisnosti od potreba lokacije, obezbeđivanje opreme za privremeno skladištenje neopasnog otpada na lokaciji nastanka

Transport neopasnog otpada:

Transport neopasnog otpada:

-servisiranje lokacija nastanka otpada odgovarajućim transportnim sredstvima, voznim parkom Unitrade export-a, U zavisnosti od potreba i dinamike generisanja i privremenog skladištenja otpada preuzimanje otpada može biti organizovano na dnevnom, nedeljnom, mesečnom nivou kao i po pozivu.

Skladistenje i tretman otpada:

Skladistenje i tretman otpada:

-privremeno skladištenje otpada na lokacijama kompanije Unitrade export doo za koje posedujemo dozvole nadležnih organa za skladištenje i tretman neopasnog otpada. Sortiranje i mehanički tretman neopasnog otpada radi dalje pripreme za transport do postrojenja za reciklažu u Srbiji i/ili inostranstvu

Misija

green

Kompanija Unitrade export kao svoju osnovnu misiju istiće jačanje i širenje svesti o zaštiti zivotne sredine kroz:

Uspostavljanje efikasnog sistema za upravljanje otpadom, pružanjem usluga sakupljanja, transporta i skladištenja otpada svih poslovnih partnera koji na bilo koji način obavljanjem svoje delatnosti stvaraju otpad

Upućivanje sakupljenog otpada na ponovno iskorišćenje i reciklažu

Sprečavanje, kontrolu i smanjivanje količine generisanog otpada koji završava na deponiji
Vođeni ovim načelima smanjujemo negativan uticaj otpada na životnu sredinu, dajemo doprinos održivom razvoju, obezbeđujemo kontrolu tokova otpada i poboljšavamo efikasnost svih procesa rada kroz ponovnu upotrebu sekundarnih sirovina.

Partneri